Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu, či písomne na našej adrese.

PREDMET VOP

Predmetom Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je úprava vzťahov pri predaji tovaru uvedeného v záväznej objednávke predávajúcim kupujúcemu alebo zhotovenie tovaru uvedeného v záväznej objednávke zhotoviteľom pre objednávateľa pričom predávajúcim, alebo zhotoviteľom je Dana Viktória Balážová - Dana Viktória, miesto podnikania: Jurigovo námestie 9, 841 04, Bratislava - Karlova Ves, zapísaná na Obvodnom úrade v Bratislave, Číslo živnostenského registra: 110-165938, IČO: 43 461 948.

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje VOP pre dodávku tovaru podľa záväznej objednávky.

Podmienkou pre platnosť a účinnosť elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je záväzná okamihom potvrdenia vyplneného formuláru na internetovej stránke www.temnota.sk.

Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu bude dodávať len tovar s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci príslušným zákonným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň riadne vybavený slovenskými návodmi k obsluhe, záručnými listami a zoznamom pozáručných servisných stredísk , ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.

Rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na stránkach www.temnota.sk, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcu.

2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Kupujúci si tovar vyberá z ponuky na internetovej adrese www.temnota.sk. V jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.

Cena za tovar

Cena za každý tovar je zverejnená na internetovej stránke www.temnota.sk. Uvedené ceny sú uvádzané s DPH.

Kupujúci musí nakúpiť tovar za nie menej ako 6.64EUR (200,- Sk ). V prípade, ak v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny, alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať, alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si predávajúci vyhradzuje i v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt, alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu. Pri odstúpení od zmluvy nevzniká kupujúcemu nárok na náhradu škody.

Výhrada úplného zaplatenia kúpnej ceny Vlastnícke práva k tovaru prechádzajú na kupujúceho až po jeho prevzatí a zaplatení.

3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom, o dodaní budete taktiež informovaný e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

4) ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku je možné do 24 hodín zrušiť a to telefonicky, či e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a číslo objednávky.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednaný tovar bude kupujúcemu zaslaný poštou ako dobierka. V prípade, že ste na našej rozvozovej trase, budete o dodaní informovaný telefonicky nebo emailom .
Cena poštovného je 3,00 € (90,38 Sk).
Pri platbe vopred je cena poštovného znížená na 2,50 €
Pri nákupe nad 50 € je doprava zadarmo (platí len pre SR).
Poštovné do Čiech je 10,50 EUR a pri platbe vopred sa cena poštovného znížená na 10 EUR.
Je možné zvoliť aj iný spôsob dopravy a to podľa špecifikácií jednotlivej objednávky. Cena poštovného sa môže líšiť podľa váhy a rozmerov objednaného tovaru.

6) DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota je do 21 dní odo dňa objednávky, ak nie je uvedené inak. V prípade, že niektorý tovar nebude skladom, budeme Vás čo najskôr kontaktovať. Pri veciach zhotovovaných na mieru kupujúcemu, dodacia lehota môže presiahnuť 21 dní.

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky odošle predávajúci kupujúcemu elektronickou poštou . O zaslaní tovaru na prepravu bude kupujúci informovaný rovnakým spôsobom.

V prípade zhotovenia veci na zákazku (týka sa všetkého oblečenia od výrobcu Temnota.sk) je kupujúci povinný prevziať vec najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť skladné vo výške 16.60EUR (500,- Sk) mesačne . Po šiestich mesiacoch má predávajúci právo, aby mu okupujúci zaplatil cenu zhotovenia diela v akomkoľvek prípade.

7) VÝMENA TOVARU

V prípade reklamácie Vám nepoužitý tovar vymeníme za iný druh. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci.

8) REKLAMÁCIA A ZÁRUKA

Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný bez odkladu ohlásiť predávajúcemu. Za vadu sa nepovažuje chybné zadanie mier, alebo veľkosti oblečenia objednávateľom. Takýto tovar nie je možné, z tohto dôvodu reklamovať. Za vady vzniknuté prepravcom predávajúci neručí.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady vzniknuté bežným používaním
b) nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávným skladovaním

Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho

V súlade so zák. č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia. Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy v tejto lehote, je nutné splniť nasledovné podmienky:
a) Zaslať list alebo e-mail na adresu predávajúceho s nasledovným obsahom: „Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa ( ďalej č. objednávky , ) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet číslo:…………………...". Dátum a podpis.
b) Tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s kópiou hore uvedeného listu. Tovar nesmie byť zaslaný dobierkou.
c) Späť zaslaný tovar doručený na adresu predávajúceho, musí byť nepoškodený a kompletný. V prípade nedodržania niektorej z uvedených náležitostí má predávajúci právo odmietnuť vrátený tovar prípadne pomerne znížiť čiastku, za ktorú bude tovar prijatý späť.
d) Možnosť odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na dodávku tovaru upraveného alebo zhotoveného na prianie kupujúceho (týka sa všetkého oblečenia od výrobcu Temnota.sk).
e) Pri splnení hore uvedených podmienok Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 dní po doručení tovaru na našu adresu.
f) V prípade nesplnenia podmienok uvedených v tomto odseku predávajúci nemusí akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar môže vrátiť na náklady kupujúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Ďalšie zmluvné dojednaniaPrávne vzťahy medzi stranami výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
Podľa druhu objednávaného tovaru sa vzťah medzi stranami spravuje, príslušnými ustanoveniami zák. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) a síce § 588 a nasl. upravujúcimi kúpnu zmluvu alebo § 644 a nasl. upravujúcimi zmluvu o zhotovení veci na zákazku.
Pre účely VOP sa označenie „predávajúci“ primerane vzťahuje aj na zhotoviteľa tovaru a označenie „kupujúci“ sa primerane vťahuje aj na objednávateľa tovaru.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky meniť.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOVOsobné údaje kupujúceho zostanú uložené na dobu neurčitú v databáze predávajúceho a to pre prípadné riešenia reklamácií, či iných obojstranných záležitostí podľa zák. č.428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Neslúžia a nebudú využívané pre reklamné účely a nebudú poskytované tretím osobám.

Kupujúci je oprávnený podľa §20 ods.3 namietať proti ich ďalšiemu využívaniu a to písomnou formou.


Dana Viktória Balážová-Dana Viktória
Jurigovo námestie 9
841 04 Bratislava - Karlova Ves
IČO: 43 461 948
DIČ: 1045341319
Číslo účtu: 2255649054/0200

Tel.: +421-903-394-182
temnota@temnota.sk

* - konverzný kurz 1 € = 30.1260 SKK platný od 1.1.2009
Foto by Jaroslav Repta
Copyright © 2003-2006 Zen Cart. Powered by Zen Cart